சமிபாட்டுத் தொகுதி

சமிபாடு என்பது சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எமது உடலால் உறுஞ்சப்படக்கூடிய எளிய நிலைக்கு மாற்ப்படும் செயற்பாடாகும்.