வீட்டு மின்சுற்று

இலங்கையில் வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் மின்னானது, 50Hz கொண்ட 230V பெறுமதியுடைய ஆடலோட்ட மின்னாகும்.