அடிப்படை இலத்திரனியல்

  • பதார்த்தங்கள் கடத்திகள், காவலிகள், குறைகடத்திகள் எனப் பிரிக்கப்படும்.
  • குறைகடத்திகள் எனப்படுபவை கடத்திகளுக்கும் காவலிகளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில மின்னைக் கடத்தும்.

இலத்திரனியில் பற்றி பாடத்தினுள் பிரவேசிக்க இங்கே அழுத்துக.